Onze diensten

Onze diensten

Welke diensten kunnen wij u of uw familielid aanbieden?

Woonzorgcentrum

Wij zijn een volledig alleenstaande private voorziening die geen deel uitmaakt van een groepering van woonzorgcentra.
Onze troeven zijn: familiaal, vriendelijk, lekker eten en een goede verzorging waarin de bewoner centraal staat.

Zorg en begeleiding bij dementie

De referentiepersoon dementie staat, na een intensieve opleiding, in voor het bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
Binnen de taak van referentiepersoon dementie zijn er een aantal taken waaronder het optreden als aanspreekpunt bij vragen over de omkadering en begeleiding van personen met dementie zowel ten aanzien van directie, personeel, familie als de bewoner met dementie zelf.
De referentiepersoon dementie zorgt ervoor dat er voor het personeel een voldoende en gepast vormingsaanbod is rond dementie.
Door zowel personeel als familie en mantelzorgers over voldoende kennis te laten beschikken, kunnen ze op een meer adequate manier met personen met dementie omgaan, wat de levenskwaliteit en het bewaren van de identiteit van elke individuele bewoner bevordert.
Door bijscholingen en contacten met experten, maar ook het deelnemen aan lokale initiatieven zoals werkgroep dementievriendelijke gemeente, werkgroep praatcafé dementie, overlegplatform dementie, … blijft de referentiepersoon dementie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
De zorg voor een familielid met dementie is verre van makkelijk of evident. Daarom kan u steeds bij de referentiepersoon dementie terecht wanneer u nood heeft aan ondersteuning, advies of gewoon voor een goed gesprek.

Palliatieve zorg binnen ons woonzorgcentrum

 

Binnen ons woonzorgcentrum staat de levenskwaliteit van de bewoner centraal. Ons doel is dan ook dit zo lang mogelijk te behouden. Hiertoe gaan we als woonzorgcentrum een open, zorgzame en zorgvuldige dialoog met de bewoner aan omtrent de vroegtijdige zorgplanning, de palliatieve zorg en levenseindezorg.

Hierbij zijn de individuele behoeften en noden van de bewoner, nog méér dan anders, het vertrekpunt van de zorg. Binnen ons woonzorgcentrum maken palliatieve zorg en levenseindezorg integraal onderdeel uit van de zorg en ondersteuning. We beschouwen deze als één van onze kernopdrachten.

Vroegtijdige zorgplanning

Aan de hand van vroegtijdige zorgplanning willen we de bewoner ondersteunen in zijn laatste levensfase, zodat ook dan, zorg aansluit bij zijn noden en wensen, binnen de haalbaarheid van ons woonzorgcentrum. Met warme en oprechte aandacht voor de levensgeschiedenis, gaan we samen op zoek naar de levenswaarden, toekomstverwachtingen en voorkeuren van iedere individuele bewoner.

De richting die de zorg uitgaat wordt steeds op een transparante manier bepaald in overleg met de bewoner, zijn familie en naasten, de zorgverleners en de huisarts.

De beleving van de bewoner kan veranderen. Daarom blijft vroegtijdige zorgplanning een continu proces, waarbij wijzigingen steeds aangebracht kunnen worden wanneer de bewoner hierop aanstuurt.

Het proces van vroegtijdige zorgplanning wordt zo snel mogelijk na opname gestart. Liefst wanneer onze bewoner zelf nog wilsbekwaam is. Er gaat dan ook bijzondere aandacht uit naar onze bewoners met dementie.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg die begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Binnen ons woonzorgcentrum leggen we de klemtoon op de kwaliteit van leven en het bieden van maximaal comfort.

We streven naar een doelgerichte symptoombeheersing om ongemakken en pijn te bestrijden. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van aangepaste materialen en een omkadering van geborgenheid om op een comfortabele manier te kunnen leven en sterven. Om ervoor te zorgen dat we bij pijn snel en adequaat kunnen reageren hebben wij binnen ons woonzorgcentrum een eigen pijnpomp ter beschikking.

Naast de fysieke aspecten ondersteunen we ook op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak.

Binnen de palliatieve zorg is er een aanhoudende samenwerking tussen de bewoner, zijn familie en naasten, de huisarts en de zorgverleners. Dit doen we het liefst zoveel mogelijk binnen de vertrouwde omgeving van ons woonzorgcentrum.

Naast de zorg voor onze bewoner gaat onze aandacht ook uit naar de naasten. Om hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens de laatste levensmomenten, stellen we een waakkoffer ter beschikking.

Palliatieve zorg stopt dan ook niet op het moment van overlijden, maar loopt door, ook in de rouwperiode.

Euthanasie

Indien een bewoner zich in een situatie van uitzichtloos lijden en voor de onafwendbaarheid van de dood bevindt, en daarbij de keuze voor euthanasie maakt, dan begeleiden wij ook dit proces. Dit doen we op een persoonlijke, individuele manier en gaan daarbij zeer zorgvuldig te werk.

We beschouwen euthanasie als een recht van elke persoon en dit in het kader van het zelfbeschikkingsrecht. Mits de nodige omzichtigheid en het naleven van de wettelijke reglementering.

Binnen ons woonzorgcentrum beschikken we over een multidisciplinaire werkgroep palliatieve zorg. Deze werkgroep omvat onder meer 2 referentiepersonen palliatieve zorg en een LEIF-verpleegkundige. Dit team staat in voor het verwezenlijken van een palliatieve zorgcultuur en structuur die wordt gedragen door alle zorgmedewerkers.

Daarnaast laten we ons ondersteunen door het Netwerk Palliatieve zorg omdat we overtuigd zijn van de grote meerwaarde die de deskundigheid en de ondersteuning biedt.

Testimony

Wat zeggen onze collega's en families?

Aangename werksfeer, leuke collega’s. Bij vragen of problemen kunnen we altijd terecht bij de hoofdverpleegkundigen. Geen enkele dag is hetzelfde doordat we op verschillende afdelingen/verdiepingen staan en afwisseling is leuk. We staan heel dicht bij onze bewoners waardoor we een band creëeren en vertrouwen opbouwen. We kunnen de tijd nemen om onze bewoners goed te verzorgen. ’s Middags warm eten is een leuk plus punt. Een weekend/vakantiejob die ik met plezier doe
Naomi
Jobstudente
Dit WZC is een WZC met een hart, waar het personeel niets te veel is. Mijn ouders waren er heel gelukkig, veel gelukkiger dan in een hersteloord aan de kust. We kunnen het iedereen aanraden, of je nu van ver komt of van dichtbij.
Bart Berings
Familielid bewoner
Bedankt Hilde! We kunnen tevreden terugblikken op de tijd dat Godelieve in de Heymeulen verbleef. Ze kon al die jaren nog genieten en openbloeien. Ze is waardig heengegaan op hoge leeftijd, toch doet het pijn. Maar deze pijn zal geleidelijk aan verzachten. We mogen allemaal fier zijn, mede door onze dagelijkse inzet, onbetaalbaar, het hart op de juiste plaats. Nogmaals bedankt voor al deze goede zorgen.
Chris
Familielid bewoner
Bedankt voor deze leuke hartverwarmende droomstage. Bedankt voor het geduld, mij zoveel bij te leren, jullie zijn een topteam en ik voelde me thuis vanaf dag 1. Dikke merci voor alles, niet vaarwel maar zeker tot ziens. Jullie zitten voor altijd in mijn hart.
Luca
Stagiaire
We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor alles wat jullie voor ons ma en voor onze familie betekend hebben de voorbije 4 jaren. Door jullie goede zorgen, genegenheid en vriendschap zijn mama’s laatste jaren toch nog heel mooi en waardevol geweest, niet alleen voor haar maar voor ons allemaal. Dus, nogmaals van harte dank daarvoor! Warme groeten,
Chris Ramael
Familielid bewoner

Twijfels of vragen ?

Contacteer ons snel en wij beantwoorden graag al uw vragen.